Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates


A Felhasználási feltételek a peres.hu címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak az peres.hu oldalon keresztül elért más oldalakra.

Felhasználó: az aki az oldalon regisztrált, a továbbiakban "tag". Tag csak természetes személy lehet.

A peres.hu oldal on-line közösségi szolgáltatásokat nyújtó felületet.


Az oldal kizárólag magyar nyelvű és politikamentes.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa.

A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően az peres.hu közösség oldalon tájékoztatja a tagokat.

A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló linket küld a megadott e-mail címre. A regisztráció a linkre kattintással válik befejezetté.

A tag jelszava legalább 6 karakter, azt csak a tag ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, "erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli, ha a jelszó hat karakternél hosszabb, tartalmaz kis- és nagybetűt, számot.

A szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a tag nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a tag elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon a "jelszó emlékeztető" használatával adhat meg új jelszót.


A belépést automatizáló "cookie"-t csak azok engedélyezzék, akik a gépüket kizárólag egyedül használják.

A tag bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

A tag szabadon hozhatja létre saját adatlapját, adhatja meg adatait. Ennek során az adatkezelésre az Adatkezelési nyilatkozat az irányadó.

A tag saját adatlapjára feltölthet fényképet. A tag adatlapján megjelenő képén a tag (felismerhető, jó minőségű) arcképe szerepelhet.

A tag jogosult a többi tag között megadott szempontok alapján keresni. A tag jogosult más tagot tiltólistára tenni. A tag jogosult más tagokkal levelezni, beszélgetni. A levelezés közvetlen, a címzett és a feladó között folytatott, mások számára nem látható kommunikáció.

A tag az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A szolgáltató nem vállal felelősséget a tagot az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a tag az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.


A tag köteles az oldal használata során mások jogainak és érdekeinek betartásával eljárni. A tag köteles az alábbi korlátozásokat betartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

01. A tag köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat.

02. Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait.

03. Tartózkodni attól, hogy más személyekről információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja.

04. Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől.

05. Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat.

06. Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.

07. Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson.

08. Tartózkodni kéretlen levelek, vagy lánclevelek küldésétől.

09. Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

10. Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától.

11. Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz.

12. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti.

13. Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

14. Tartózkodni az írásos anyagok idegen nyelvű írásától, bejegyzéseitől, valamint szexuális jellegű képek, filmek, szövegek közzétételétől.

A fentieken túl a szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a tagokat tájékoztatja.


Ha a tag a Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a szolgáltató jogosult a tag regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, tagra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Akinek jogait vagy érdekeit más tag tevékenysége sérti, kérheti a szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a taggal szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni.

A szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében.

A szolgáltató kizárja azon tagokat akik a fenti szabályokat megsértik, de törekszik a tagokkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.


A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A szolgáltató a tagok magatartásáért felelősséget nem vállal.


A tagok panaszaikkal, ötleteikkel fordulhatnak közvetlenül a szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz a probléma megoldásáért.